Yoko Teriyaki #3            425-394-1400

Yoko Teriyaki #3
4516 Klahanie Dr SE, Issaquah
Chinese Take-Out